Privacy policy Toneelvereniging Sjabloon
Gepubliceerd: 25 mei 2018
Privacy Policy
 
Toneelvereniging Sjabloon hecht veel waarde aan de bescherming van uw persoonsgegevens. In deze Privacy policy willen we heldere en transparante informatie geven over hoe wij omgaan met persoonsgegevens.
Wij doen er alles aan om uw privacy te waarborgen en gaan daarom zorgvuldig om met persoonsgegevens. Toneelvereniging Sjabloon  houdt zich in alle gevallen aan de toepasselijke wet- en regelgeving, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming.  Dit brengt met zich mee dat wij in ieder geval:
  Als Toneelvereniging Sjabloon zijn wij verantwoordelijk voor de verwerking van uw persoonsgegevens. Indien u na het doornemen van ons Privacy policy, of in algemenere zin, vragen heeft hierover of contact met ons wenst op te nemen kan dit via de contactgegevens onder aan dit document.
   


   


  Verwerking van persoonsgegevens van Leden
  Persoonsgegevens van Leden worden door Toneelvereniging Sjabloon verwerkt ten behoeve van de volgende doelstelling(en):
   Grondslag voor deze persoonsgegevens is:
    Voor de bovenstaande doelstelling(en) kan Toneelvereniging Sjabloon de volgende persoonsgegevens van u vragen:
     Uw persoonsgegevens worden door Toneelvereniging Sjabloon opgeslagen ten behoeve van bovengenoemde verwerking(en) voor de periode:
       
       
      Verstrekking aan derden
      De gegevens die u aan ons geeft verstrekken wij niet aan derde partijen.
      Minderjarigen
      Wij verwerken enkel en alleen persoonsgegevens van minderjarigen (personen jongen dan 16 jaar) indien daarvoor schriftelijke toestemming is gegeven door de ouder, verzorger of wettelijke vertegenwoordiger.

      Bewaartermijn
      Toneelvereniging Sjabloon bewaart persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk voor het doel waarvoor deze zijn verstrekt dan wel op grond van de wet is vereist.
      Beveiliging
      Wij hebben passende technische en organisatorische maatregelen genomen om persoonsgegevens van u te beschermen tegen onrechtmatige verwerking, zo hebben we bijvoorbeeld de volgende maatregelen genomen;
        
        
       Rechten omtrent uw gegevens
       U heeft recht op inzage, rectificatie of verwijdering van de persoonsgegeven welke wij van u ontvangen hebben. Tevens kunt u bezwaar maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens (of een deel hiervan) door ons of door één van onze verwerkers. Ook heeft u het recht om de door u verstrekte gegevens door ons te laten overdragen aan uzelf of in opdracht van u direct aan een andere partij. Wij kunnen u vragen om u te legitimeren voordat wij gehoor kunnen geven aan voornoemde verzoeken. Mogen wij uw persoonsgegevens verwerken op basis van een door u gegeven toestemming hiertoe, dan heeft u altijd het recht deze toestemming in te trekken.
       Klachten
       Mocht u een klacht hebben over de verwerking van uw persoonsgegevens dan vragen wij u hierover direct contact met ons op te nemen. Komen wij er samen met u niet uit dan vinden wij dit natuurlijk erg vervelend. U heeft altijd het recht een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens, dit is de toezichthoudende autoriteit op het gebied van privacybescherming.

       Vragen
       Als u naar aanleiding van ons Privacy Statement nog vragen of opmerkingen heeft neem dan contact met ons op!
       Contactgegevens
       Toneelvereniging Sjabloon Parkhof 6, 5951 RA Belfeld 077 4753300
       Onderkant formulier